Opționale

Discipline Opționale


Programul de studii: Automatică și Informatică Aplicată (IS)

Anul 1 - Semestrul 1

Studenții pot alege să urmeze în semestrul 1 anul 1 o disciplină din grupul 1 și o disciplina din grupul 2 din tabelul de mai jos. Descrierea disciplinelor este disponibilă mai jos.

Grup discipline opționale 1

Grafică asistată de calculator

La curs se prezintă noțiuni de desen tehnic și geometrie descriptivă care ajută inginerii în dezvoltarea limbajului universal de comunicare inginerească, respectiv desenul. Reprezentări în vedere, secțiuni, componente, desene de execuție, de ansamblu, cotare, noțiuni elementare de reprezentare a diferitelor organe de mașini.

Partea a doua este compusă din prezentarea și utilizarea unui soft de proiectare asistata de calculator, Autocad 2D.

Laboratorul constă în lucrări în Autocad 2D, diferite desene care ajută la familiarizarea cu mediul de lucru și sedimentează noțiunile de la curs.

Informatică aplicată 1 (Introducere in automatică)

Scopul cursului este familiarizarea studenților cu domeniul Ingineria Sistemelor. Cursul prezintă structura și funcționarea elementelor unui sistem automat: proces, senzori, traductoare, elemente de acționare, echipamente numerice de control. De asemenea, se prezintă principalele funcții ale unui sistem de automatizare cu evidențierea aspectelor care țin de implementarea software a acestora. În cadrul laboratorului sunt prezentate modalități de realizare a aplicațiilor cu funcționare în timp real care implementează diferitele funcții ale sistemelor automate.

Informatică Aplicată 2 (Prelucrarea informației)

Cursul de prelucrarea informațiilor acoperă o serie de cunoștințe fundamentale privind elementele statistice, probabilități și prelucrarea datelor, într-un context ingineresc. Acestea includ, selectiv: indicatori statistici, distribuții de probabilitate, metode de estimare a parametrilor și verificarea ipotezelor statistice și metodelor de regresie. Sunt prezentate metode de identificare și tratare a erorilor grosiere. Sunt discutate metodologii riguroase și cele mai bune practici pentru prelucrarea seturilor de date, clasificarea surselor și a tipurilor de date, inclusiv seturi de date deschise și competiții publice de modelare și predicție, procesare/preprocesare preliminară a datelor, precum și tehnici de vizualizare și prezentare a datelor către diverse audiențe. Aplicațiile sunt realizate în mediile de programare interactive Matlab și Python.

Grup discipline opționale 2

Filosofie

Fundamentarea, asumarea şi rezolvarea unor situaţii profesionale complexe, în condiţii de responsabilitate şi autonomie, cu respectarea deontologiei profesionale.

Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale complexe.

Coordonarea de echipe  multidisciplinare, asumarea, atribuirea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; promovarea spiritului de iniţiativă, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi a  respectului faţă de  ceilalţi, a diversităţii şi a multiculturalităţii.

Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă,  în scopul adaptării la cerinţele pieţei muncii; diagnoză şi autocontrol al învăţării.

Manager al propriei formări continue.

Logica

Să familiarizeze studenții cu raționamente logice (preponderent logico-matematice) și procedee decizionale, respectiv de evaluare care au aplicabilitate în domeniul de studiu (calculatoare și tehnologia informației).

Să introducă noțiuni de logică matematică care să constituie instrumente pentru abordarea diferitelor fenomene din cadrul calculatoarelor și tehnologiei informațiilor.

  • Să pună bazele unei gândiri logico-matematice necesare viitorilor ingineri.
  • Să realizeze conexiuni între cunoștințele prealabile și cele nou dobândite.

Istoria și filosofia religiilor

Să prezinte elementele de bază ale unei religii, în general, să urmărească caracteristicile principalelor religii ale omenirii, să urmărească dinamica şi influenţa reciprocă a principalelor religii ale lumii în parametrii lor istorici, etnici, filosofici, gestionarea informaţiilor în maniera transculturală, cu ajutorul platformelor digitale, dobândirea de competențe educaționale.

Cultura antreprenorială

Cursul “Cultura antreprenorială”, se adresează studenților din anul I și explorează elementele cheie ale culturii antreprenoriale și le aduce în contextul actual al afacerilor, vizând dezvoltarea abilităților prin intermediul studiilor de caz și exercițiilor practice.

În cadrul cursului, studenții vor învăța despre procesul de identificare și evaluare a oportunităților de afaceri, elaborarea unui plan de afaceri, obținerea resurselor necesare și gestionarea riscurilor asociate unei afaceri. Vor fi prezentate și abordate subiecte precum leadership-ul antreprenorial, inovarea, marketingul și vânzările, gestionarea financiară și aspectele juridice ale antreprenoriatului.

De asemenea, cursul va aborda aspecte legate de dezvoltarea și gestionarea echipei, comunicarea eficientă în cadrul unei organizații antreprenoriale și construirea unei culturi organizaționale solide. Studenții vor avea oportunitatea de a înțelege principiile și strategiile care stau la baza succesului antreprenorial.

Cultură și civilizație

Această disciplină se studiază în cadrul domeniului disciplinelor opționale și își propune să familiarizeze studenții cu înţelegerea şi însuşirea fenomenelor istorice care au marcat apariţia şi evoluţia culturii şi civilizaţiei europene. Structura tematică a cursului a fost configurată în raport cu principalele repere istorice şi axiologice ale disciplinei. Cuprinde dimensiunile şi factorii care au influenţat cultura şi civilizaţia europeană, în vederea cunoaşterii originii şi caracteristicilor acestora.

Disciplina abordează ca tematică specifică următoarele noțiuni de bază/avansate, concepte și principii specifice, toate acestea contribuind la transmiterea/formarea către/la studenți a unei viziuni de ansamblu asupra reperelor metodologice și procedurale aferente domeniului: cunoaşterea procesului istoric al construcţiei europene; identificarea valorilor culturale europene; cunoaşterea dimensiunilor educaţiei europene; înţelegerea rolului culturii în reconstrucţia socială a Europei. Activitatea din cadrul seminarului include realizarea unui referat din tematica expusă studenţilor, care să cuprindă: problematica generală în care se încadrează lucrarea şi raportarea critică faţă de informaţiile şi ideile extrase din bibliografia utilizată. Problematica disciplinei include analiza raporturilor dintre cultură şi civilizaţie, interferenţele reciproce dintre civilizaţii, semnificaţii contemporane ale cunoaşterii istoriei civilizaţiei; înţelegerea rolului culturii în reconstrucţia socială a Europei; înţelegerea dificultăţilor apărute în procesul sinuos al construcţiei europene; desfăşurarea unui permanent dialog tematic pentru înţelegerea problematicii disciplinei şi crearea disponibilităţilor de comunicare multiculturală.

Doctrine politice

Cunoaşterea şi însuşirea conceptelor fundamentale ale gândirii politice europene, precum şi a fundamentării lor filosofice.

Premisa de la care se porneşte este că dincolo de disputele dintre partidele politice, sau de cele dintre diferitele opţiuni ideologice, care par adesea ireconciliabile, se pot identifica condiţiile minimale ale unui consens politic rațional pe lângă expunerea conceptelor, ideilor şi temelor majore ale doctrinelor politice tradiţionale, cursul va urmări dezvoltarea capacităţii studenţilor de a opera cu distincţia dintre spiritul filosofic al unei anumite doctrine politice şi caracterul său programatic, adeseori prea dogmatic.

Studenţii vor putea să identifice cu precizie ce este comun şi diferit în strategiile şi programele partidelor politice şi să construiască soluţii alternative pentru optimizarea vieţii politice.

Studenţii vor dobândi abilităţile de comunicare politică şi de exercitare a raţiunii practice în spaţiul public.

Evaluarea principalilor actori ai vieţii politice şi identificarea supoziţiilor paradigmatice care diferenţiază doctrinele şi ideologiile politice.

Studiile de caz, cu referire la viaţa politică românească şi internaţională, vor dezvolta abilităţile studenţilor de a opera cu judecăţi de valoare şi de a analiza critic conflictele politice majore ale lumii contemporane.


Programul de studii: Calculatoare și tehnologia informației (CTI)

Studenții pot alege sa urmeze în semestrul 1 anul 1 o disciplina din grupul 1 si o disciplina in semestrul 2 anul 1 din grupul 2 din tabelele de mai jos. Descrierea disciplinelor este disponibilă mai jos.

Anul 1 - Semestrul 1

Grup discipline opționale 1

Istoria dezvoltării științei și tehnicii

Cursul de Istoria dezvoltării științei și tehnicii (IDST) își propune să parcurgă principalele momente de la conceperea unui calculator până la crearea acestora. Considerăm că pentru orice inginer în devenire este importantă istoria sistemelor de calcul, atât națională cât și internațională, astfel vor fi prezentate principalele tipuri de calculatoare construite în România.

Cursurile următoare vor detalia istoria Internetului, istoria procesoarelor și istoria electronicii. Partea de laborator va debuta cu mecanisme de îmbunătățire a folosirii terminalelor în Linux (ex. tmux). Următoarele două laboratoare sunt necesare pentru a putea face o introducere în limbajul de programare Python, iar în ultimele laboratoare se vor introduce concepte de git, docker și cloud computing.

Antropologie

Cunoaşterea problematicii/abordării antropologice în general şi a studiilor europene în particular. Studenții vor fi familiarizați cu conceptele fundamentale ale antropologiei, respectiv conceptul de cultură şi natură simbolică a culturii, conceptul de sociabilitate şi formele de schimb care stau la baza acesteia, conceptul de clasificare socială şi formele de esenţialism derivate din acesta. Promovarea unei atitudini sistematice de deschidere şi înţelegere critică a diferenţelor va duce la consolidarea unei perspective comparative şi la depăşirea, pe această cale, a viziunilor etnocentrice (orientalism, balcanism, naţionalism, eurocentrism etc.) Disciplina răspunde cerinţelor actuale de dezvoltare pe plan naţional şi internaţional al învățământului tehnic superior, programa disciplinei fiind corelată cu programe de studii similare din universitățile europene ce aplică sistemul Bologna. În contextul de dezvoltare al științelor socio-umaniste corelate cu științele inginerești, respectiv al sectoarelor din economia țărilor membre UE, domeniile de activitate vizate sunt practic nelimitate, posibilii angajatori vizaţi fiind atât din mediul educaţional, instituțional, cât şi din mediul industrial, al mediului de cercetare – dezvoltare, dar şi organizaţii/asociaţii/ societăţi/ companii naţionale, internaţionale sau multinaţionale, active în aceste economii.

Logica

Să familiarizeze studenții cu raționamente logice (preponderent logico-matematice) și procedee decizionale, respectiv de evaluare care au aplicabilitate în domeniul de studiu (calculatoare și tehnologia informației).

Să introducă noțiuni de logică matematică care să constituie instrumente pentru abordarea diferitelor fenomene din cadrul calculatoarelor și tehnologiei informațiilor. • Să pună bazele unei gândiri logico-matematice necesare viitorilor ingineri. • Să realizeze conexiuni între cunoștințele prealabile și cele nou dobândite.

Istoria filosofiei

Să familiarizeze studenții cu raționamente filosofice și logice și procedee decizionale, respectiv de evaluare care au aplicabilitate în domeniul de studiu (calculatoare și tehnologia informației).

Să introducă noțiuni de filosofie analitică care să constituie instrumente pentru abordarea diferitelor fenomene din cadrul calculatoarelor și tehnologiei informațiilor. • Să pună bazele unei gândiri logico-filosofice necesare viitorilor ingineri. • Să realizeze conexiuni între cunoștințele prealabile și cele nou dobândite.

Tehnici de comunicare

Această disciplină își propune utilizarea conceptelor din domeniul teoriilor şi modelelor  comunicării (psihologie, retorică etc.) în vederea formării şi dezvoltării competenţei comunicaţionale a studenţilor, deprinderea modalităţilor de construire de relaţii autentice cu un alter ego, pentru a accentua, astfel, integrarea şi optimizarea personalităţii în procesul de interpersonalizare. Isi propune de asemenea, să formeze abilități comunicaționale şi stimularea comportamentului comunicational.

Demonstrează că deține cunoștințe de bază privind teoriile comunicarii studiate și reușește sa vehiculeze cu ele  în plan practic.

Autoevaluează nevoia de dezvoltare personală continuă.

Analizează și sintetizează informațiile din cadrul stiintelor comunicarii în vederea fundamentarii deciziilor.

Argumentează și analizează coerent și corect contextul de aplicare a cunoștințelor de bază ale domeniului, utilizând concepte cheie ale disciplinei și metodologia specifica.

Comunicare orală și în scris în limba română: utilizează vocabularul științific specific domeniului, în vederea comunicării eficace, în scris și oral.

Istoria și filosofia religiilor

Să prezinte elementele de bază ale unei religii, în general, să urmărească caracteristicile principalelor religii ale omenirii, să urmărească dinamica şi influenţa reciprocă a principalelor religii ale lumii în parametrii lor istorici, etnici, filosofici, gestionarea informaţiilor în maniera transculturală, cu ajutorul platformelor digitale, dobândirea de competențe educaționale.

Anul 1 - Semestrul 2

Grup discipline opționale 2

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 3

Cursul este proiectat astfel încât să prezinte aplicații cu noțiunile elementare studiate în primul semestru la un nivel de înțelegere mai profund. Cursul pune accent pe problemele care ar putea să apară în timpul implementării soluțiilor folosind limbajul C: erori de proiectare sau implementare, probleme legate de memorie sau eficiență. Pentru a evidenția aceste însoțite de explicații și soluții pentru evitarea acestora. Prin înțelegerea vulnerabilităților și limitărilor pe care le prezintă un limbaj de programare precum C, studentul o să fie capabil să motiveze necesitatea introducerii unor concepte suplimentare în limbajele de programare moderne.

Cursul își propune să fie o punte de legătură între Programarea calculatoarelor și Limbaje de programare 1 și cursurile din aria Algoritmilor, Structuri de date, Programare orientată pe obiecte, dar și cele din aria Arhitecturi, Calculatoare numerice. După înțelegerea conceptelor abordate, studentul ar trebui să fie capabil să implementeze o aplicație robustă, sigură și eficientă.

Grafică asistată de calculator

La curs se prezinta notiuni de desen tehnic și geometrie descriptiva care ajuta inginerii în dezvoltarea limbajului universal de comunicare inginerească, respectiv desenul. Reprezentari in vedere, sectiuni, componente, desene de executie, de ansamblu, cotare, noțiuni elementare de reprezentare a diferitelor organe de mașini.

Partea a doua este compusă din prezentarea și utilizarea unui soft de proiectare asistata de calculator, Autocad 2D.

Laboratorul consta din lucrări în Autocad 2D, diferite desene care ajuta la familiarizarea cu mediul de lucru și sedimenteaza noțiunile de la curs.

Informatică aplicată 1

Materia prezintă bazele Python, cu aplicabilitate în dezvoltarea aplicațiilor web, folosind HTML, CSS și Flask. De asemenea, se învață primele noțiuni despre microservicii și containerizare software folosind Docker. Acestea oferă o fundație solidă pentru a construi aplicații web dinamice și interactive. Python este un limbaj de programare puternic și versatil, iar cunoașterea sa deschide numeroase oportunități în domeniul dezvoltării software.

Prin intermediul modulelor HTML și CSS, studenții vor învăța cum să creeze structura și stilul paginilor web. Flask, unul dintre cele mai populare framework-uri web pentru Python, va fi explorat în detaliu, oferindu-le studenților posibilitatea de a construi aplicații web robuste și scalabile. Pe lângă aceste concepte fundamentale ale dezvoltării web, materia acoperă, de asemenea, introducerea în microservicii și containerizare.

Microserviciile sunt o abordare arhitecturală în care o aplicație este împărțită în componente mai mici, ușor de gestionat și scalat separat. Docker, pe de altă parte, este o platformă de virtualizare care permite rularea și gestionarea eficientă a aplicațiilor în containere izolate.

Aceste tehnologii moderne sunt tot mai utilizate în industrie pentru a facilita dezvoltarea și implementarea aplicațiilor. În final, materialele de învățare și exercițiile practice din cadrul acestei materii oferă studenților oportunitatea de a aplica cunoștințele teoretice în proiecte reale și de a dobândi încredere în dezvoltarea aplicațiilor web utilizând Python și tehnologii asociate.

Informatica Aplicata 2 (Prelucrarea Informației)

Cursul reprezinta o introducere pentru pre-procesarea, analiza, vizualizarea si prelucrarea datelor si a informatiilor, precum si particularităţile şi performanţele sistemelor de prelucrare a datelor experimentale. Se predau bazelele analizei datelor experimentale prin exemple practice concrete din domenii diverse de activitate, cu precadere ingineresti. Cunostintele acumulate vizeaza extragerea datelor primare, obtinerea si prelucrarea informatiilor utile, utilizarea instrumentelor (toolbox-uri) si testelor statistice, cunoasterea si aplicarea metodelor de estimare a parametrilor si vizualizarea datelor.

Informatică aplicată 3 (Instrumente informatice)

Cursul are ca scop însușirea cunoștințelor de bază privind utilizarea instrumentelor informatice în vederea generării, manipulării și prezentării documentelor științifice, cum ar fi editoare de texte, procesoare de text, foi electronice de calcul etc. Se va face o prezentare a termenilor: proprietate intelectuala, dreptul de autor, plagiat. Se vor dezbate tipurile de plagiat, se vor evidenția exemple și soluții, și se vor prezenta reguli privind citarea corespunzătoare a surselor de documentare. De asemenea, se vor discuta subiecte de interes referitoare la crearea paginilor web prin însușirea noțiunilor introductive referitoare la limbajul HTML, la însușirea cunoștințelor de bază referitor la limbajele de adnotare, la structurarea datelor în fișiere XML/JSON, precum și a validării acestora, folosind limbaje specifice, prin exemple practice concrete din domeniile inginerești.

Fizica 1 (mecanica)

Obiectul fizicii.

Concepte de baza.

Relatii de definitie.

Notiuni fundamentale de mecanica. Mecanica: clasica, relativista, analitica.

Principii si teoreme generale.

Formalisme, transformari canonice.

Oscilatii si unde mecanice. Acustica, infra si ultra acustica.

Fizica 2 (fizica computationala)

Disciplina Fizică modernă asistată de Calculator (Computational Physics) urmăreşte să asigure însuşirea de către studenţii facultăţii Automatică şi Calculatoare a unor elemente de interes tehnic ale Fizicii moderne, îndeosebi a elementelor privind: Procesele fizice ireversibile, Caracteristicile de bază ale sistemelor fizice complexe, Solitonii, Fizica semiconductorilor, etc.

În acest scop, vor fi prezentate succint (câte 1 lecţie) principalele: a) tipuri de distribuţii statistice intervenind uzual în fizică şi tehnică, b) metode numerice folosite pentru descrierea sistemelor complexe,  c)  fenomene numerice intervenind în simulările evoluţiilor sistemelor complexe, inclusiv posibilităţile de optimizare ale acestor simulări, d) simulări pe calculator a proceselor fizice generând bifurcaţii şi – în anumite condiţii – haos, e) simulări ale undelor solitare (KdV, sine-Gordon, etc), f) metode de identificare a scalărilor fractale (legi de tipul putere), g) aplicaţii în direcţia proiectării unor sisteme industriale complexe. 

Vor fi prezentate şi principiile metodelor experimentale care permit evaluarea unor parametri de bază ai materialelor semiconductoare: (i) concentraţiile de electroni liberi, goluri şi – respectiv – impurităţi în semiconductori, (ii) lăţimea benzii interzise în semiconductori, (iii) descrierile dependenţelor de temperatură ale curenţilor electrici în dispozitive CCD, etc.

Cursul este proiectat astfel încât să prezinte aplicații cu noțiunile elementare studiate în primul semestru la un nivel de înțelegere mai profund. Cursul pune accent pe problemele care ar putea să apară în timpul implementării soluțiilor folosind limbajul C: erori de proiectare sau implementare, probleme legate de memorie sau eficiență. Pentru a evidenția aceste însoțite de explicații și soluții pentru evitarea acestora. Prin înțelegerea vulnerabilităților și limitărilor pe care le prezintă un limbaj de programare precum C, studentul o să fie capabil să motiveze necesitatea introducerii unor concepte suplimentare în limbajele de programare moderne.

Cursul își propune să fie o punte de legătură între Programarea calculatoarelor și Limbaje de programare 1 și cursurile din aria Algoritmilor, Structuri de date, Programare orientată pe obiecte, dar și cele din aria Arhitecturi, Calculatoare numerice. După înțelegerea conceptelor abordate, studentul ar trebui să fie capabil să implementeze o aplicație robustă, sigură și eficientă.